Trestný čin skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie podľa § 259 odsek 1 písmeno a) zákona číslo 300/2005 Z. z. (Trestný zákon) – upozornenie

Obec Richnava
Vladimír Pokuta, starosta obce
053 51 Richnava 261

V Richnave 9.5.2011

VEC
Trestný čin skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie podľa § 259 odsek 1 písmeno a) zákona číslo 300/2005 Z. z. (Trestný zákon) – upozornenie

Pre zisťovanie údajov o obyvateľoch, úrovni bývania obyvateľov a štruktúre domového a bytového fondu v rámci Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 v Obci Richnava boli pre základnú sídelnú jednotku číslo 25234 Rómska osada určení viacerí sčítací komisári, čo poukazuje na zámer obce zisťovať údaje o príbytkoch a prístreškoch na lesných pozemkoch vo vlastníctve Spoločných urbárskych lesov Richnava, pozemkové spoločenstvo.

Na území základnej sídelnej jednotky číslo 25234 Rómska osada rozkladajúcej sa na lesných pozemkoch sa nenachádza žiadna verejná komunikácia a teda ani jeden príbytok alebo prístrešok, ktorý sa tam nachádza, nemá prístup z verejnej komunikácie. Podľa § 2 odsek 4  písmeno b) a písmeno c)zákona číslo 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sa čítanie vzťahuje na každú budovu určenú na bývanie3) alebo inú budovu4) (ďalej len "dom"), ktorá je obývaná v rozhodujúcom okamihu sčítania podľa § 4 ods. 1, okrem zastupiteľských úradov cudzích štátov a na byty.5), pričom odkazy 3), 4) a 5) odkazujú na príslušné ustanovenia stavebného zákona:

  • 3)§ 43b ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
  • 4)§ 43c zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
  • 5)§ 43b ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.

Vyššie uvedené ustanovenia stavebného zákona určujú, že

  • Bytové budovy sú stavby, ktorých najmenej polovica podlahovej plochy je určená na bývanie. Medzi bytové budovy patria a) bytové domy, b) rodinné domy, c) ostatné budovy na bývanie, napríklad detské domovy, študentské domovy, domovy dôchodcov a útulky pre bezdomovcov.
  • Nebytové budovy sú stavby, v ktorých je viac ako polovica ich využiteľnej podlahovej plochy určená na nebytové účely. Medzi nebytové budovy patria a) hotely, motely, penzióny a ostatné ubytovacie zariadenia na krátkodobé pobyty, b) budovy pre administratívu, správu a na riadenie, pre banky a pošty, c) budovy pre obchod a služby vrátane autoservisov a čerpacích staníc, dopravné a telekomunikačné budovy, stanice, hangáre, depá, garáže a kryté parkoviská, e) priemyselné budovy a sklady, nádrže a silá, f) budovy pre kultúru a na verejnú zábavu, pre múzeá, knižnice a galérie, g) budovy pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, h) nemocnice, zdravotnícke a sociálne zariadenia, i) kryté budovy pre šport, j) poľnohospodárske budovy a sklady, stajne a maštale, k) budovy a miesta na vykonávanie náboženských aktivít, krematóriá a cintoríny, l) kultúrne pamiatky, ktoré nie sú bytovými budovami, m) ostatné nebytové budovy, napríklad nápravné zariadenia alebo kasárne. Ak sú budovy určené na rôzne účely, rozlišujú sa podľa hlavného účelu, na ktorý pripadá najväčšia časť využiteľnej podlahovej plochy. Ak časť nebytovej budovy slúži na bývanie, vzťahujú sa na túto časť požiadavky na bytové budovy.
  • Byt je obytná miestnosť alebo súbor obytných miestností s príslušenstvom usporiadaný do funkčného celku s vlastným uzavretím, určený na trvalé bývanie

Podľa § 43 b odsek 2 a 3 stavebného zákona

  • Bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a z viacerých bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie.
  • Rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie.

Z uvedených ustanovení zákona je zrejmé, že na príbytky a prístrešky v základnej sídelnej jednotke číslo 25234 Rómska osada sa, vzhľadom na skutočnosť, že nemajú vstup z verejnej komunikácie, sčítanie nevzťahuje.

Prípadné zahrnutie príbytkov a prístreškov v základnej sídelnej jednotke číslo 25234 Rómska osada do sčítania je trestným činom skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie podľa § 259 odsek 1 písmeno a) zákona číslo 300/2005 Z. z. (Trestný zákon). Podľa tohto ustanovenia trestného zákona kto uvedie nepravdivé alebo hrubo skresľujúce údaje alebo zatají povinné údaje o závažných skutočnostiach vo výkaze, v hlásení, vo vstupných údajoch vkladaných do počítača alebo v iných podkladoch slúžiacich na štatistické zisťovanie v úmysle zabezpečiť sebe alebo inému neoprávnené výhody. Úmysel zabezpečiť neoprávnené výhody dokumentujú aj slová starostu Obce Richnava pre denník Korzár „Pokutu trápia najmä katastrofálne životné podmienky v osade. Uvedomuje si, že ľudia si postavili príbytky na pozemkoch urbárnikov bez stavebného povolenia. Priznáva, že aj on žije v dome, ktorý si opravil načierno. Čierne stavby by chcel legalizovať.

Činnosti v rámci takzvanej „legalizácie čiernych stavieb“ a iné závažné porušenia zákona v súvislosti s lesnými pozemkami v našom vlastníctve spôsobujú porušenie našich práv a právom chránených záujmov vrátane nášho práva vlastníkov lesných pozemkov pokojne užívať svoj majetok v zmysle článku 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Pripomíname Vám ustanovenia  § 259 odsek 4 písmeno a) a b) zákona, podľa ktorých odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo spôsobí obzvlášť závažnú poruchu v chode hospodárstva Slovenskej republiky alebo iný obzvlášť závažný následok.

Odporúčame Vám s týmto upozornením na trestný čin skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie podľa § 259 odsek 1 písmeno a) trestného zákona oboznámiť zamestnancov obce a sčítacích komisárov aby boli v súlade so zákonom správne aktualizované a vyplnené príslušné Tlačivá 1 – Zoznam domov v sčítacom obvode.

Spoločné urbárske lesy Richnava,
pozemkové spoločenstvo
053 51 Richnava

Štefan Šuster, predseda

Vladimír Brutovský, člen výboru

NA VEDOMIE
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Predsedníčka PhDr. Ľudmila Benkovičová, CSc.
Miletičova 3
824 67 Bratislava

Moja reč! Len tak ďalej!

Moja reč! Len tak ďalej!

Netreba čakať

Netreba čakať, netreba pozerať na hodinky, ale treba začať naozaj riešiť tieto situácie, aby sa to už neopakovalo...

Účel svätí prostriedky...

Účel svätí prostriedky...

Poslať nový komentár

Obsah tohto poľa je súkromný a nebude verejne zobrazený.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.