Aký je Váš názor na termín odstránenia tábora?

interier_pristresku.jpg

V Oznámení zaslanom ministrovi vnútra vlastníci požadujú odstránenie nelegálneho tábora z lesných pozemkov v lehote 60 dní. Niekomu sa môže vidieť táto lehota, vzhľadom na potrebu prípravy náhradného zariadenia pre umiestnenie ľudí z nelegálneho tábora, príliš krátka. Uvedomujeme si hĺbku a rozsah problému a rátame aj s takou možnosťou, že orgány štátu prejavia záujem, aby bol termín pre odstránenie nelegálneho tábora predĺžený. Považujeme za samozrejmé a prirodzené, že v tomto prípade bude dohodnutý konkrétny harmonogram pre odstránenie nelegáneho tábora a zároveň bude dohodnutá výška kompenzácie vlastníkom za využívanie ich pozemkov za dobu presahujúcu 60 dní. 

 

Ja si myslim,ze zakony platia

Ja si myslim,ze zakony platia pre vsetkych rovnako,IHNED ZBURAT NELEGALNE TABORY

právny štát

Stránku pravidelne navštevujem. Som veľmi rád, že sa táto problematika začala riešiť a verejne sa o nej hovorí. Veď na Slovensku je takýchto nelegálnych táborísk oveľa viac. Je naozaj na škodu (priznávam si ju tiež), že sa v nej nevyjadrujú Richnavčania. Možno už neveria, že dlhoročný problém sa môže vyriešiť. Ale teraz je tá šanca!!!
Dúfam, že žijem v právnom štáte, kde platia zákony pre každého rovnako.

Obyvatelia obce

Richnavčania sa nevyjadrujú . . ., možno je problém i v tom, že demografická krivka obyvateľstva v Richnave ("rozumej súčasnú menšinu") má trvale klesajúcu tendenciu a taktiež prístup k internetu je obmedzený resp. jeho použitie je problematické - "vek ale aj vzdelanostná úroveň". Som Richnavčan žijúci v zahraničí ale samozrejme mi nie je ľahostajná otázka a budúcnosť obce. Vyjadrujem preto plnú podporu tomuto blogu i aktivitám skupiny bojujúcej za svoje práva, ktoré v samej podstate vychádzajú z elementárnych právnych ustanovení demokratického zriadenia. Zároveň si myslím, pretože je vymožiteľnosť práva v súčasnosti dovolím si tvrdiť úbohá, bude potrebné riešiť túto problematiku pravdepodobne na medzinárodnej úrovni. Bude to "beh na dlhú trať" ale šanca na úspech by mala byť omnoho vyššia.

Predpokladom právneho štátu je angažovanosť a transparentnosť.

Predstavitelia Spoločných urbárskych lesov by mali oficiálne predstaviť svojim členom a verejnosti na diskusiu svoju stratégiu na prevzatie všetkých nehnuteľností vo svojom vlastníctve, odstránenie tábora, uplatnenie náhrady škody a následný program starostlivosti o prevzaté lesné nehnuteľnosti.

Verím, že ak predstúpia so stratégiou, ktorá bude mať hlavu a pätu, tak môžu rátať s podporou súčasného zastupiteľstva a obyvateľov Richnavy, okolitých obcí i blízkych Krompách. Ale musia vedieť, čo vlastne chcú, angažovať sa za dosiahnutie stanovených cieľov a postupovať transparentne, aby o ich zámeroch a aktivitách vedela aj verejnosť.

zburat ved zakony platia pre

zburat ved zakony platia pre vsetkych rovnako

Zlikvidovat to smetisko a

Zlikvidovat to smetisko a zrovnat ho so zemov.A ak bude moznost tak aj s tabornikmi!!!!!!!!!
A vysadit tam nove stromceky!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Súhlasím s Vašim názorom.

Rozmeňme si to zbúranie na drobné. Ak by štátne lesy ctili zákon, tak ho zbúrajú a náklady uplatnia voči tým, ktorí nelegálne príbytky postavili. Vzhľadom na ich sociálnu situáciu by sa im vrátilo mizivé perecento nákladov na zbúranie. Tie náklady sú obrovské. Okrem zbúrania nelegálneho osídlenia sú to aj tisícky ton odpadu. Podľa mňa v okolí nie sú ani skládky odpadu a stavebného odpadu s potrebnou kapacitou, takže sa bude voziť na veľké vzdialenosti. Aj to sú dôvody, prečo sa dá očakávať, že štátne lesy nebudú postupovať podľa zákona. 

Jediným riešením je tento postup

  1. Spoločné urbárske lesy Richnava požiadajú o vydanie všetkých nehnuteľností vo svojom vlastníctve spravovaných štátny podnikom LESY SR.
  2. Na základe požiadavky na vydanie sú štátne lesy povinné predložiť návrh Dohody o vydaní nehnuteľnosti.
  3. V Dohode o vydaní nehnuteľnosti Spoločné urbárske lesy Richnava uplatnia ustanovenie o tom, že náklady na odstránenie nelegálneho tábora a rekultiváciu pozemkov zaplatí štát. Ak štátne lesy nebudú súhlasiť, presadia si Spoločné urbárske lesy Richnava požiadavku na zaplatenia nákladov štátom súdnou cestou.
  4. Spoločné urbárske lesy Richnava prevezmú všetky nehnuteľnosti.
  5. Spoločné urbárske lesy Richnava si obstarajú dodávateľa (verejným obstarávaním) na odstránenie tábora.
  6. Vybratý dodávateľ za asistencie exekútora a polície a na náklady štátu začne s postupným odstraňovaním nelegálneho tábora, búraním nelegálnych stavieb a odvážaním odpadu na dohodnuté skládky.
  7. Osoby nelegálne zdržujúce v tábore môžu byť na základe ich dobrovoľného požiadania umiestnené v rôznych zariadeniach sociálnych služieb na území Slovenskej republiky. (Za prípravu potrebnej kapacity zariadení sociálnych služieb sú zodpovedné orgány verejnej správy).
  8. Po niekoľkých mesiacoch, ktoré si vyžiada odstránenie tábora, začne vybraný dodávateľ s rekultiváciou pozemkov.
  9. Po ukončení rekultivácie môžu Spoločné urbárske lesy Richnava začať hospodáriť na pozemkoch podľa schváleného Programu starostlivosti o lesy vo svojom vlastníctve.
  10. Spoločné urbárske lesy Richnava uplatnia náhradu ďalších škôd spôsobených štátom (napríklad ušlý zisk).

Uvedený postup je v súlade so zákonom a jeho realizácia je plne v rukách Spoločných urbárske lesy Richnava. Spoločné urbárske lesy Richnava sa však k realizácii uvedených krokov doteraz NEODHODLALI.

Svojou nerozhodnosťu nielenže prichádzajú o možnosť nakladať riadne so svojim majetkom a brať z neho úžitok, ale posilnia u temer 2 000 ľudí (za 10 rokov ich bude 4 000) presvedčenie, že pre nich zákon neplatí a že všetky nehnuteľnosti dookola, vrátane pozemkov, záhrad a rodinných domov v intravilánoch obcí, patria im!

okamzite zburat , a nelutovat

okamzite zburat , a nelutovat ani jedneho cigana

Termín??? Aký termín!!! Sú

Termín??? Aký termín!!! Sú nelegálne postavení na cudzích pozemkoch . . . už dávno mali byť preč!!! S nami bielymi sa nikto nebaví či máš kde bývať, jednoducho ťa vysťahujú na ulicu a rob čo chceš.
Hlavne že sa nazývame rovnocenným štátom. . . to ani zďaleka nie je pravda!!!

Ján Grinvalský

Právo je na strane vlastníkov, ale domôcť sa práva na Slovensku je zložité a "chvíľu" to trvá. Odborná diskusia prináša rôzne názory, ako najlepšie postupovať. Pozri diskusiu na Fórume o lese (www.lesmedium.sk/clanok-forum.php?id=1678).

rovnosť zákona

V súvislosti s nelegálnym táboriskom mi pripadá zaujímavé, že k napojeniu elektrického prúdu a sietí ako takých k "obytným jednotkám" nie je potrebné vobec žiadne povolenie územné, stavebné či technické povolenie. Ako može - mohol poskytovateľ energie toto odobriť bez splnení veškerých povolení resp. požiadaviek smerníc? Neplatia zákony tohoto štátu pre všetkých ľudí (vynímajúc legislatívne výnimky)bez ohľadu na rasu, vzdelanie, vieroviznanie či iné, rovnako? Ak nie tak tento štát nesmie niesť štatút právneho štátu.

Súhlasím

Zákon o lesoch hovorí, že "územné rozhodnutie, ktoré sa má dotknúť lesných pozemkov, možno vydať bez súhlasu vlastníka lesného pozemku alebo správcu lesného pozemku, len ak ide o územné rozhodnutie o umiestnení stavby diaľnice, ciest pre motorové vozidlá vrátane ich súčastí podľa osobitného predpisu. V ostatných prípadoch je na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby na lesnom pozemku potrebný súhlas vlastníka lesného pozemku alebo správcu lesného pozemku vrátane záväzného stanoviska príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, ak osobitný predpis neustanovuje inak."

Ak poskytovateľ energie, resp. distribučná spoločnosť umiestňuje elektrické vedenia v lese a prípojky v nelegálnych prístreškoch bez súhlasu vlastníka (resp. správcu) lesných pozemkov, jedná sa, podľa môjho názoru, o nelegálnu činnosť.

 

Poslať nový komentár

Obsah tohto poľa je súkromný a nebude verejne zobrazený.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.