Majú si vlastníci lesa uplatniť právo na náhradu škody?

taborenie.jpg

Podľa zákona mali Lesy SR ako povinná osoba uzavrieť s oprávnenou osobou do 60 dní od podania výzvy dohodu o vydaní nehnuteľnosti. Lesy SR tak neurobili. Okrem náhrady za lesné porasty zničené nelegálnym táborením, patrí vlastníkom lesných pozemkov náhrada za ďalšiu skutočnú škodu, vrátane ušlého zisku, v zmysle zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci.

Podmienkou je, aby vlastníci právo na náhradu škody uplatnili do 3 rokov od zistenia, k akým škodám na ich lesnom majetku došlo.

Zodpovednosť štátu

Štát zodpovedá aj za škodu, ktorá bola spôsobená orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci nesprávnym úradným postupom. Zodpovednosti sa nemožno zbaviť.

Vo veci náhrady škody, ktorá bola spôsobená orgánom verejnej moci, koná v mene štátu, aj ministerstvo alebo iný ústredný orgán štátnej správy, ak škoda vznikla pri výkone verejnej moci v oblasti štátnej správy, ktorá patrí do pôsobnosti tohto ministerstva alebo tohto ústredného orgánu štátnej správy.

Nesprávny úradný postup

Štát zodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom, tomu, komu bola takým postupom spôsobená škoda.

Za nesprávny úradný postup sa považuje aj

  • porušenie povinnosti orgánu verejnej moci urobiť úkon alebo vydať rozhodnutie v zákonom ustanovenej lehote,
  • nečinnosť orgánu verejnej moci pri výkone verejnej moci, 
  • zbytočné prieťahy v konaní alebo
  • iný nezákonný zásah do práv, právom chránených záujmov fyzických osôb a právnických osôb.

Predbežné prerokovanie nároku

Nárok na náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom je potrebné vopred predbežne prerokovať na základe písomnej žiadosti poškodeného o predbežné prerokovanie nároku s príslušným orgánom.

Ak príslušný orgán neuspokojí nárok na náhradu škody alebo jeho časť do šiestich mesiacov odo dňa prijatia žiadosti, môže sa poškodený domáhať uspokojenia nároku  alebo jeho neuspokojenej časti na súde.

Spôsob a rozsah náhrady škody

Uhrádza sa skutočná škoda a ušlý zisk, ak osobitný predpis neustanovuje inak. V prípade, ak iba samotné konštatovanie porušenia práva nie je dostatočným zadosťučinením vzhľadom na ujmu spôsobenú nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom, uhrádza sa aj nemajetková ujma v peniazoch, ak nie je možné uspokojiť ju inak.

Lehoty

Právo na náhradu škody sa premlčí za tri roky odo dňa, keď sa poškodený dozvedel o škode.

kazdy ma rovnake prava a aj

kazdy ma rovnake prava a aj povinnosti podla ustavy sr.aj romovia .nemaju ziadnu imunitu

Súhlasím, zvýhodňovanie nikomu dlhodobo nepomôže.

Zvýhodňovanie žiadnej skupine nepomôže a ak, tak len krátkodobo. Z dlhodobého hľadiska spôsobuje zvýhodňovaným ľuďom len škodu, napríklad prehlbovaním ich zaostalosti a zväčšovaním ich odstupu od ostatnej spoločnosti.

Nárok na náhradu škody je potrebné uplatniť...

Podľa môjho názoru nárok na náhradu škody je potrebné uplatniť bez ohľadu na to, či škodu spôsobil štát, alebo iný subjekt.

Poslať nový komentár

Obsah tohto poľa je súkromný a nebude verejne zobrazený.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.